Скоро ще има забрадки в турските университети?

Снимка - архив на вестник СЕГА От днешните новини разбираме че студентките в турските университети скоро може да получат правото да носят ислямски забрадки. След компромис между правителството на Партията на справедливостта и развитието, което се ползва с обществена подкрепа, и националистическа опозиционна партия е направено предложение за промяна в законодателството, вследствие на което ще бъде премахната забраната от 1989 г. за носене на ислямски забрадки във висшите учебни заведения в Турция.

Снимка - Ройтерс/вестник СЕГАКакво става с турското общество? Този въпрос си зададох и по повод новината за забраната на достъпа до YouTube. Очевидно ще се окаже прав този мой познат, който твърди че в Турция стремежът за европейска интеграция (и възприемане на европейските демократични ценности) сериозно отслабва. За сметка на това все по-популярна става идеята за обръщане на страната на изток, за разширяване на влиянието в териториите на бившата Османска империя, за заемане на позиции на политически лидер на мюсюлманско-арабския свят. Може би, според управляващите турски политици пътят към тази цел минава през реислямизацията на обществото и държавата? 

Или просто, в стремежа си да утвърждават позиции сред избирателите, прибягват към най-елементарното, евтино и просто средство - популизъм и национализъм. Много лесно за изпълнение, но много глупав ход. Всъщност турците не са откриватели на "топлата вода" в избора на евтини политически послания. Също толкова малко изобретателни и находчиви (или креативни - тази измислена дума, която маса хора употребяват за да се правят на по-интересни/умни отколкото са) са, както доста от колегите им в Западна Европа. Справка - съвсем наскоро Германия, неотдавна Холандия, Дания, Франция. Българските разнообразни, но по един и същи начин безидейни, "защитници на националните интереси" да не мислят че ще бъдат пропуснати - и те са в тоя кюп. Политически мързеливци.

Снимки: Вестник СЕГА

Споделяне

Bookmark and Share

Първанов чете БСМ

Днес Президентът на РБ направи изявление по случай навършването на една година от началото на втория си мандат.

Бях приятно изненадан от почти пълното съвпадение в някои от предложенията на Първанов с тези, които ние от БСМ от години повтаряме. Изглежда инициативата за промените в българската политическа система, започнала от БСМ през 2004 г. намира все повече и все по-влиятелни поддръжници сред лидерите на левицата и държавата. Моето мнение е че от тук нататък БСМ следва да изрази готовност за съдействие и да предложи подкрепа по всички направления на хората, желаещи промяната в българската политика.

Позволих си да направя кратко сравнение между някои от основните моменти в предложенията на БСМ и Президента. Пълният текст на Основния документ на 6-ия Конгрес на БСМ може да бъде изтеглен от тук (PDF, 187 KB).

 

6-ти Конгрес на БСМ - 2004 г.

Георги Първанов - 2008 г.

… ние сме убедени, че основна задача в дневния ред на българската политика днес, е връщането на доверието на българското общество в основните институции на демокрацията и постигането на широко участие в обществено-политическите отношения. Това според нас налага преодоляване на основните слабости, които има политическата система и стимулиране на активността и инициативата на гражданите в сферата на политиката и обществения живот.

 

… се сблъскахме с доста негативни явления, които изискват не просто констатация, а действеност.
Силна незаинтересованост и много ниска активност на два последователни избора. Отчуждението и апатията, недоверието на гражданите в институциите и партиите вече е на критичния праг.

… Налага се мнението за необходимостта от оздравяване на политическата ни система, за съществени качествени промени в начина на функциониране на политическия модел.

… слабост на българската политическа система, която трябва да бъде преодоляна, за да се върне доверието на гражданите в политическите институции, е корупцията.

Връщането на доверието на българското общество в основните политически институции, е свързано с постигането на ефективно и резултатно политическо представителство, с управление, което реализира такава политика, каквато гражданите със своя глас са определили и каквато политиците са обещали. Затова според нас с особена острота на дневен ред стои въпросът за промяна в избирателната система и засилване на връзката граждани – представители.

Въвеждане на мажоритарен елемент при избора на народни представители и съветници, чрез предоставяне на право на няколко преференциални гласа в рамките на листата, според броя на мандатите в съответния избирателен район;

Всеобщо е мнението, което аз споделям, че корупцията в политическия живот се запазва, въпреки усилията за нейното ограничаване, въпреки настойчивото действие на определени власти, за което имаме факти и от последните дни. Липсата на стабилност и принципност в изборното законодателство, в изборния процес допълнително засилва впечатлението, че гражданите не се чувстват истински представени от институциите. Затова аз смятам, че промените в качеството и организацията на изборния процес се превръщат в необходимо, задължително, макар и недостатъчно условие да върнем доверието в политиката.

… първото, което трябва да направим, е стъпка за утвърждаване на мажоритарното начало в рамките на смесена избирателна система.

Равнопоставеност на всички партии и коалиции, чрез въвеждане на праг на регистрация чрез подписка на 10,000 граждани, имащи право на глас и предоставяне на равни права на всички регистрирани партии и коалиции;

… при учредяване, регистрация и функционирането на политическите партии, трябват и нови критерии. В това отношение може да се помисли да се дадат по-високи изисквания за минимален брой учредители и членове при самото учредяване на партиите. Освен досегашните норми на регистрация, да се обсъди въвеждането на изискването партиите да се регистрират, след като са изградили свои структури поне в две трети от общините на страната.

Законът за политическите партии да бъде променен така, че като основен източник на финансови средства за политическа дейност да се утвърди държавния бюджет. Държавата следва да финансира дейността на политическите партии, които са институции на демокрацията, а не обикновени граждански субекти. Годишната субсидия за политическа дейност трябва да бъде в порядъка на 40 до 60 млн. лева за всички партии общо и да се разпределя съобразно получените от тях гласове на парламентарни, президентски и местни избори.

Въвеждане на нов ред за финансиране на предизборната кампания, при използване на специални “публични” банкови сметки в които се набират средствата за кампанията и от която се извършват всички разплащащия по нея.

Ние настояваме на юридически лица, в частност на търговски дружества да бъде забранено да даряват средства или чрез друга материална облага да подпомагат политически партии. … Тази забрана следва също да се простре и по отношение на юридически лица с нестопанска цел, свързани с политически партии.

Даренията от физически лица следва да бъдат ограничени до 12 средни работни заплати в рамките на една година от едно лице. Трябва да се премахне възможността за анонимни дарения, да бъде въведен единен регистър на даренията на физически лица и те да бъдат публично оповестявани на всеки три месеца чрез нарочни публикации в Държавен вестник.

… нов Закон за политическите партии би следвало да се обмислят промени, които да гарантират: ситуирането на партиите под контрола на гражданското общество и легитимацията на гражданското начало в тяхната дейност; гарантиране на реално политическо представителство на функциониращите в страната политически партии.

… сериозни, бих казал дори, драстични промени, които да доведат до прозрачност и ред в партийните финанси, за да се премахнат вратичките за нелегитимно финансиране. Би могло да се обсъди да се премахнат изцяло даренията от юридически субекти, с цел отстраняването на всякакви съмнения за партийно-корпоративна обвързаност, да се поставят под много по-строг контрол даренията от физическите лица. Ако това стане обаче, сме наясно - това предполага завишаване на държавната субсидия за онези формации, които отговарят на законовите изисквания, дори да се добави изискването тези субсидии да покрият поне 50% от цялостния годишен бюджет на партиите.

Друг важен проблем на политическата система в България днес, е липсата на работещи механизми за функциониране на пряката демокрация. През 1996г. беше приет новият Закон за допитване до народа. За съжаление четирите форми  уредени в него – национален и местен референдум, подписка и общо събрание останаха почти неприложими, твърде тежките и усложнени процедури и условия за тяхното прилагане.

… наред с качествените промени във функционирането на представителната демокрация, смятам че трябва да направим необходимото за разширяването на пряката демокрация.

неработещият на практика Закон за допитването до народа.

Третият основен проблем е свързан с медийното отразяване на политическия живот. През последните 10 г. В България се развиха десетки национални и местни електронни и печатни средства за масова информация. Несъмнено те създават широк медиен сектор на демократичното общество и способстват за развитието на правовата държава. В тяхната дейност обаче се наблюдават и някои опасни тенденции:

- Скрита собственост и свързаност със сенчести икономически интереси;

- Монополизиране на собствеността върху медиите;

- Тенденции на едностранно отразяване на информация, умишлено дезинформиране, развитие на негативни "очернящи" кампании;

- Нарушаване плурализма на мнения в обществото.

Пряка намеса в политическите отношения с цел налагане на определени политически тези.

Вследствие на тези слабости, предвид липсата на детайлна публичноправна уредба, на утвърдени етични правила и принципи на журналистическата колегия, са налице много случаи, в които медиите се превръщат в маша за прокарване на определени икономически интереси. Все по-често сме свидетели на механизми на директно плащане за да се отразява или коментира определена политическа дейност, за да се правят определен и анализи и коментари, за да се налагат дадени политически тези.

Тази тема Първанов я пропусна. Засега …

Споделяне

Bookmark and Share