Кристиян Вигенин се изказал за Национален младежки съвет

Агенция Фокус предава какво е казал.

Ще напомня на Кристиян Вигенин за проекта за Закон за националната политика за младежта, който БСМ изработи и предложи още в началото на 2004 г. Законопроект, който в противовес на предложението на члена на Европейския парламент за пазарлък и договорка между младежките организации за "създаване на НМС", определя нормативно основните принципи и приоритети на националната политика за младежта, младежките организации и органите за младежка политика, начините за подпомагане и финансиране на младежките инициативи и дейности.

Накратко казано законопроектът на БСМ:

  • Урежда младежките организации като специален вид юридически лица с нестопанска цел и дава един значително по-облекчен и небюрократизиран ред за тяхната дейност;
  • Освобождава Младежките организации от данъчни и други финансови задължения към държавата при ясни критерии относно извършваната от тях дейност;
  • Създава национален фонд “Младежки инициативи”, в които се отчисляват средства от БСТ и от налозите върху хазартни игри. Този фонд следва да финансира на конкурсен принцип младежки дейности в няколко основни направления – развитие на демокрацията и гражданското общество, социални проблеми, екология, образование и култура, международни обмени и европейска интеграция. Според нас националният фонд “Младежки инициативи” следва да финансира дейностите на младежките организации със средства в порядъка на 4-5 млн. лв. годишно;
  • Дава обща уредба на участието на младите хора в процеса на вземане на решения чрез Национален младежки съвет и Местни младежки съвети. Законът следа да урежда основните положения на формирането на младежките съвети, техните правомощия, основните принципа за организацията на дейността им, както и правото на съдебен контрол над тяхната дейност;
  • Урежда задължение на държава и общините за изграждане на мрежа от младежки информационни центрове във всички общини на Република България.

Същия законопроект (инициатива на младежка организация, а не плод на натиск отвън), в резултат на различните действия на БСМ по представянето му, беше включен в предизборната програма на БСП за парламентарните избори 2005. Вече не си спомням точно колко пъти след това БСМ официално и неофициално настояваше за внасянето и приемането на законопроекта от Народното събрание и за предприемане на цялостна и дългосрочна национална политика за младежта. Политика, която да отговори на нуждите и потребностите на младите хора, като създаде законови и финансови ресурси, необходими за успешното извършване на прехода от детството към зрелостта. Политика, която да обединява усилията на държавата, гражданското общество и частния сектор. Политика, която не партизира младежките проблеми и която не се влияе от политическата конюнктура. Политика, която залага на самата младеж като субект на промяна, а не я третира като обект на въздействие. Политика, която дава шансове, стимулираща, а не предлагаща наготово. Политика за младите чрез младите.

За това да няма т.нар. Закон за младежта, да няма Национален младежки съвет, да не участваме легитимно в младежките инициативи на ЕС отговорността трябва да се търси не в младежките организации, а в ръководството на ДАМС, Министерския съвет, също и в ръководството на БСП, част от което е Кристиян Вигенин.

 

Текстът не е изцяло авторски. Използвал съм елементи от различни анализи, позиции и други документи, изработени от екипа на БСМ (най-вече от Христо Христев), занимаващ се с проблемите на младежката политика.

Споделяне

Bookmark and Share